Raad Maasdriel besluit coördinatieregeling toe te passen

De afgelopen periode is er door de initiatiefnemers van het Burgerwindpark A2-Lage Rooijen in goede samenwerking met de gemeente Maasdriel gewerkt aan de voorbereiding van de noodzakelijke planologische procedures voor het ontwikkelen van het burgerwindpark.

Op 16 april heeft de gemeenteraad van Maasdriel besloten om op voordracht van het college de zogenaamde coördinatieregeling toe te passen. Hiermee besluit de gemeenteraad om de verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor de vergunningverlening, gezamenlijk te doorlopen. Voor het Burgerwindpark A2 Lage Rooijen gaat dat met name over de coördinatie in het bestemmingsplanproces en de omgevingsvergunning. Dit zorgt voor een goede onderlinge afstemming van de verschillende procedures waardoor het voor belanghebbenden inzichtelijker wordt en men maar met één loket te maken heeft voor het indienen van zienswijzen of bezwaren. De individuele procedures duren overigens even lang en worden niet sneller doorlopen, maar door ze op elkaar af te stemmen worden zowel kosten als tijd bespaard.

Ook hebben we op 16 april ons participatieplan aangeboden aan het college van B&W van Maasdriel. Dit participatieplan biedt de kaders voor een goede dialoog met de omgeving en met de politiek.