Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Coöperatie Bommelerwaar wil bijdragen aan de transitie naar groene energie, het behoud van natuur en schonere lucht in de Bommelerwaard. Daarom zetten wij ons samen met onze samenwerkingspartner Green Trust in voor het ontwikkelen van een kleinschalig windpark. Met drie windturbines heeft dit windpark de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Onze ambitie: echt groene energie lokaal opwekken én ervoor zorgen dat tenminste 50% van het burgerwindpark in eigendom van inwoners van de Bommelerwaard komt. Daarmee houden we kapitaal, opbrengsten én zeggenschap zo veel mogelijk in ons gebied!

Project

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Categorie

Jaar

2017-2025

Locatie

Lage Rooijen

Partners

Green Trust
P2

Status
Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust zijn in 2017 hun samenwerking aangegaan voor de realisatie van het burgerwindpark op De Lage Rooijen, langs de A2 bij Velddriel. En op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Maasdriel goedkeuring gegeven op een verzoek voor planologische medewerking voor dit initiatief. Zo’n anderhalf jaar later, op 25 november 2020, heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan voor ons burgerwindpark vast te stellen. Het college van B&W heeft daarop de Omgevingsvergunning afgegeven. Al eerder gaf de provincie Gelderland ons de natuurvergunning.

Door een bepaling van de Raad van State in juni 2021 die volgde op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van juni 2020 (Nevele-arrest), moest de gemeente Maasdriel een besluit herstellen op het gebied van de milieunormering. Op 9 december 2021 heeft de gemeenteraad opnieuw positief besloten om het bestemmingsplan ‘Burgerwindpark A2 Lage Rooijen’ gewijzigd vast te stellen.

Groene stroom voor 10.000 huishoudens
Dit windpark zal in potentie genoeg groene stroom opwekken om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van electriciteit. De locatie van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen is in zijn geheel door de gemeenteraad aangewezen als voorkeurszone A2, het zogenaamde infrastructuurlandschap. Hiermee past het Burgerwindpark naadloos in de ‘Visie zon/wind’ van de gemeente Maasdriel die in 2021 is vastgesteld.

Participatie van de omgeving
Hoe we invulling geven aan de verschillende vormen van participatie is uitgewerkt in een participatieplan. Dit participatieplan is op 9 juni 2020 beoordeeld door het college van B & W van Maasdriel. In dit plan worden de procesparticipatie, de sociale- en financiële participatie beschreven. Zo kunnen bewoners straks mede-eigenaar worden van ons kleinschalig burgerwindpark. Maar ook op andere manieren kan de samenleving in Maasdriel (en de Bommelerwaard) voordeel kan hebben van het windpark.
Een aantal aandachtspunten wordt nog verder uitgewerkt. Zodra deze uitwerkingen gereed zijn, worden de afspraken uit het participatieplan vastgelegd in een participatieovereenkomst.

Op de eigen site van het burgerwindpark lees je meer over de verschillende vormen van participatie en de actuele status.

Klankbordgroep
We hebben een klankbordgroep opgericht die bestaat uit een doorsnede van belanghebbenden uit de omgeving en andere direct betrokkenen. Deze klankbordgroep denkt mee en adviseert op zaken die binnen het huidige plan nader moeten worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld het profijt voor de omgeving of de invulling van de financiële participatie.
De data van de klankbordgroepvergaderingen vind je op de website van Burgerwindpark.

Natuurwerkgroep
We willen natuurlijk voorkomen dat de leefomgeving van dieren negatief beïnvloed wordt door de aanleg van windmolens. Daarom zetten we ons in voor de natuur en de biodiversiteit in het plangebied.
Zo gaan wij ruim 1.600 m2 leefgebied creëren voor de wezels en bunzingen in het gebied.
De werkgroep marterachtigen heeft daarvoor een plan gemaakt. Tijdens een bijeenkomst op 5 september kwam de werkgroep tot een akkoord over dit plan. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Natuurwacht Bommelerwaard, agrarische natuurvereniging de Capreton, gebiedscoöperatie Bommelerwaar en Green Trust. Je leest hier meer over dit plan.

Provincie Gelderland steunt de rol van Coöperatie Bommelerwaar bij de ontwikkeling van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Dat doen zij door ons deel van de ontwikkelkosten voor te financieren. Het gaat om ons deel van de externe kosten die we nu al maken in verband met het aanvragen van de ruimtelijke voorbereiding van het windpark, de projectleiding en de omgevingscommunicatie. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldlening met een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van 5%.

Kijk hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Dank zij deze steun hopen wij onze ambitie te kunnen realiseren: ervoor zorgen dat tenminste 50% van het burgerwindpark in eigendom van inwoners van de Bommelerwaard komt. Daarmee houden we kapitaal, opbrengsten én zeggenschap zo veel mogelijk in ons gebied!

Provincie Gelderland