Geld lenen aan de Coöperatie

We gaan energieprojecten realiseren in de Bommelerwaard.
Om te voorzien in eigen stroombehoefte. Daarvoor moeten we investeren. We doen dat vanuit onze energierekening. We betalen banken vanuit de teruggave van energiebelasting. Maar om het systeem aan te zetten, is toch eerst ook ‘eigen’ geld nodig. Daarvoor vragen we leningen aan leden.

Leden-Leenregelement

 1. Projectfinanciering. Coöperatie Bommelerwaar (hierna te noemen: “de Coöperatie”) kan ten behoeve
  van haar financiering van projecten gelden ter leen ontvangen van haar leden.
 2. Administratie. Een lid dat gelden aan de Coöperatie ter leen verstrekt wordt daarvoor in de boeken
  van de Coöperatie gecrediteerd. Leningbewijzen worden niet uitgegeven.
 3. Leenbedrag. Voor een lening geldt een minimumbedrag van € 250 en een maximumbedrag van
  € 30.000, tenzij de ledenvergadering tot een hoger bedrag besluit. Het bestuur kan voor hogere
  bedragen ledenleningen aantrekken middels afzonderlijke overeenkomst.
 4. Provinciale subsidie. Leden en niet-leden kunnen daarnaast, ter verkrijging van een Provinciale
  subsidie binnen de regeling “Regels Ruimte voor Gelderland (art. 3.3): Subsidie op Hernieuwbare
  Energieprojecten”, ook renteloos voor de minimale duur van 5 jaar een bedrag van € 50 lenen aan de
  Coöperatie.
 5. Toewijzing. Indien een oproep voor het aanbieden van leningen voor een (nieuw) (energie)project
  wordt overtekend, worden aangeboden leenbedragen ontvangen met als toewijzingsregel: een zo
  groot mogelijk aantal deelnemende leden. Leden die zich bereid tonen een groter bedrag bij te
  dragen, hebben voorrang bij toewijzing zodra een volgend project wordt aangeboden, waarbij voorts
  dezelfde toewijzingsregel geldt. Bij grote belangstelling kan het bestuur ook besluiten de termijn
  voor aanbiedingen van leningen voortijdig te sluiten.
 6. Rentedragend. Over de lening wordt in principe jaarlijks rente vergoed. Leningen worden
  rentedragend vanaf de 1e van de maand volgende op die van ontvangst door de Coöperatie. De op
  grond van in lid 9 bedoelde aflosbaar gestelde bedragen dragen rente tot en met de maand van de
  algemene vergadering die tot aflossing heeft besloten.
 7. Rentepercentage. De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur na afronding van
  het boekjaar vast of rente op de leningen wordt uitgekeerd, alsmede de hoogte daarvan. In het geval
  daarbij een minimum van 2% en een maximum van 5%. Over niet-opgeëiste leningen wordt eenzelfde
  rente vergoed. Over opgezegde leningen (zie lid 14 van dit reglement) wordt rente vergoed tot en
  met de vervaldatum.
 8. Betaling rente. De rente over het afgelopen kalenderjaar wordt binnen 30 dagen na de datum van de
  algemene ledenvergadering uitbetaald, dan wel bijgeschreven op de ledenrekening indien een lid
  daartoe besluit.
 9. Aflossing. Op voorstel van het bestuur kunnen leningen of gedeelten daarvan aflosbaar worden
  gesteld. De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuur over het totaalbedrag van het
  af te lossen bedrag in het dan lopende boekjaar.
 10. Verdeling aflossing. Het bestuur besluit over de verdeling van het aflosbaar gestelde bedrag. Daarbij
  wordt in aanmerking genomen de verschuldigde bedragen vanwege beëindiging lidmaatschap
  evenals de door leden opgeëiste bedragen. Voorts wordt het restant willekeurig over het uitstaande bedrag verdeeld.
  Bovendien kan het bestuur besluiten tot aflossing van een lening wanneer een lid
  daarom verzoekt, en mits de liquiditeitspositie zich naar het oordeel van het bestuur dit toelaat.
 11. Einde lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan het bestuur besluiten de lening geheel
  of gedeeltelijk aflosbaar te stellen.
 12. Verlenging. Van de door de Coöperatie aflosbaar te stellen bedragen wordt binnen 30 dagen na het
  besluit van de algemene ledenvergadering kennis gegeven aan de leden. Leden kunnen het aflosbaar
  gestelde bedrag wederom aan de Coöperatie lenen. Betaalbaarstelling van de aflosbaar gestelde
  bedragen geschiedt uiterlijk 3 maanden na de datum van het desbetreffende besluit van de
  ledenvergadering.
 13. Achterstelling. Het bestuur is bevoegd de aan de leden verschuldigde bedragen achter te stellen bij
  andere schulden in het waarschijnlijke geval dat dit voor de externe financiering van de Coöperatie
  noodzakelijk zal blijken te zijn.
 14. Looptijd. Leningen of het restant daarvan zijn na een looptijd van 10 jaar opeisbaar. Wordt een lening
  in het jaar dat deze opeisbaar wordt niet opgeëist, dan geldt daarna voor deze lening een
  opzegtermijn per het einde van het jaar volgend op de opzegging. Dit reglement is voor een
  dergelijke lening van overeenkomstige toepassing.
 15. Bankgegevens. Een lid dat een lening aan de Coöperatie heeft verstrekt is gehouden zijn adres en
  een bankrekening op te geven, alsmede van wijzigingen daarin. Voor de gevolgen van de nalatigheid
  van een lid ter zake kan de Coöperatie niet aansprakelijk worden gesteld. De bankrekening waaruit
  een lening bij de Coöperatie wordt gestort geldt als tegenrekening, tenzij het lid een andere rekening
  opgeeft. Op deze tegenrekening worden rentevergoedingen en aflossingen overgemaakt.
 16. Bevestiging lening. Een lid dat een lening verstrekt aan de Coöperatie of een eerder verstrekte
  lening verhoogt, ontvangt daarvan een door de penningmeester ondertekende bevestiging. Deze
  bevestiging bevat onder meer Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Lidnummer, Bedrag van de
  lening en de Datum van ontvangst.
 17. Verrekening. De van een lid te vorderen bedragen – onder welke titel ook – kunnen worden
  gecompenseerd met aan een lid verschuldigde bedragen uit rente en aflossing van leningen.
 18. Geschillen. De penningmeester beslist over eventuele geschillen met betrekking tot de leningen van
  leden. Beroep op het bestuur is mogelijk.
 19. Toepasselijkheid. Het bestuur besluit over toepassing van dit reglement. Beroep op de
  ledenvergadering is mogelijk.
 20. Wijzigen. De algemene ledenvergadering kan dit reglement wijzigen op voorstel van het bestuur.
  Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 15-05-2019

Neem bij vragen over het lenen van geld aan de Coöperatie contact op met het bestuur.Deze lening valt buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het is (altijd) verstandig om je door een financieel adviseur te laten bijstaan als je geld leent (in dit geval aan de Coöperatie).