Burgerwindpark A2 Lage Rooijen bereikt nieuwe mijlpaal

Burgerwindpark A2 Lage Rooijen heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Op 11 en 12 juni 2020 zijn namelijk de aanvragen voor natuurvergunningen en Omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Maasdriel en de provincie Gelderland.
Het college van B&W Maasdriel heeft op 9 juni 2020 op basis van uitvoerig onderzoek geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Daarom hoeft voor het bestemmingsplan geen milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld. Hierdoor kon op 12 juni 2020 de aanvraag voor een omgevingsvergunning worden gedaan voor het Burgerwindpark.

De uitgevoerde onderzoeken laten zien dat:

  • Het windpark aan de norm voor geluid en slagschaduw kan voldoen.
  • Cumulatieve effecten met andere windparken is voor geluid en slagschaduw niet aan de orde. Cumulatie met andere geluidsbronnen (wegverkeer, vaarverkeer) is wel aan de orde. Op basis van een cumulatieve geluidsberekening geldt voor de meeste toetspunten geen of slechts een beperkt verschil ten opzichte van de huidige situatie. Op 2 toetspunten geldt een toename van 5dB.
  • Voor Natuur geldt dat significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van voor Natura 2000-gebieden aangewezen soorten kunnen worden uitgesloten. Dat geldt ook voor effecten als gevolg van stikstofdepositie. Daarnaast treden er geen significante effecten op soorten op in het kader van de soortenbescherming. Er zal voor een aantal soorten wel een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming nodig zijn.
  • Voor landschap geldt dat het windpark van invloed is op het bestaande landschap (visuele rust en openheid), maar dat dit inherent is aan de ontwikkeling van windenergie. Het windpark interfereert niet met andere windparken of hoge objecten en is als zelfstandige opstelling goed herkenbaar.
  • Veiligheidsrisico’s voor bebouwing, infrastructuur (incl. leidingen en hoogspanning) en risicovolle objecten zijn uitgesloten. Wel bestaat een kans dat een deel van de waterkering wordt geraakt bij falen van een turbine. De kans dat dit optreedt en tot een overstroming leidt is zeer beperkt. In het kader van de watervergunning wordt dit afgestemd met het Waterschap.
  • Voor archeologie geldt dat er met name voor het westelijk deel van het plangebied een hoge verwachtingswaarde geldt. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een vervolgonderzoek uitgevoerd om de daadwerkelijke aanwezigheid van archeologische waarden te bepalen en eventuele beheersmaatregelen met de gemeente af te stemmen.
  • Ten aanzien van cultuurhistorie is het voornemen niet van invloed op cultuurhistorische waarden in de omgeving, gezien de afstand tot cultuurhistorische objecten.
  • Voor de aspecten bodem en water geldt dat er geen effecten op de waterhuishouding of bodemkwaliteit te verwachten zijn.
  • Voor Luchtvaart, radar en straalpaden zijn geen effecten te verwachten. De invloed op het huidig ruimtegebruik is beperkt (verlies van landbouwgrond).
  • Tot slot is geconcludeerd dat het windpark een positieve bijdrage levert aan de duurzame energiedoelstellingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het windpark produceert minimaal voor circa 9.244 huishoudens aan duurzame stroom. Dat komt overeen met bijna 90% van de huishoudens binnen de gemeente Maasdriel.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van significante milieueffecten op de omgeving als gevolg van de realisatie en exploitatie van het windpark. Eventuele effecten vallen binnen de geldende normen.

Door dit besluit kunnen voor het project een ruimtelijk plan en vergunningen worden voorbereid.