Ja, ik wil bommelerwaar stroom.

Doe de postcode check:

CHECK!

Windenergieprojecten

Coöperatie Bommelerwaar heeft als doel om de Bommelerwaard te verduurzamen en ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk inwoners kunnen meedoen én voordeel hebben van de opbrengsten. De coöperatie heeft collectieve zonnedaken in Gameren, Hedel en Rossum gerealiseerd. De stroom van die projecten wordt direct lokaal gebruikt door bewoners uit de buurt. Bewoners die overstappen naar Bommelerwaar-Stroom weten zeker dat de elektriciteit die zij gebruiken écht groen en duurzaam lokaal is opgewekt. Vanwege de nieuwe subsidieregeling (SCE) werken wij momenteel aan een nieuw concept Bommelerwaar-Stroom. Daarbij hebben wij diverse nieuwe zonnedakprojecten in voorbereiding.

Omdat we met z’n allen steeds meer elektriciteit verbruiken, is het nodig om naast zonne-energie ook andere bronnen van duurzame energie-opwek te realiseren. Daarom zijn wij bezig met het ontwikkelen van een windmolenpark. Hieronder lees je daar meer over.

 

Burgerwindpark A2-LageRooijen

Coöperatie Bommelerwaar wil bijdragen aan het behoud van natuur en schonere lucht in de Bommelerwaard. Daarom zetten wij ons samen met onze samenwerkingspartner Green Trust in voor het ontwikkelen van een kleinschalig windpark. Met drie windturbines heeft dit windpark de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Het realiseren van dit windpark zal een substantieel deel van de duurzame invulling bieden voor de gemeente Maasdriel: het windpark heeft de potentie om zo’n 10.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. Ook kan Burgerwindpark A2 Lage Rooijen fungeren als aanjager van duurzaamheid in de gemeente Maasdriel.

Status

Green Trust heeft in 2016 onderzoek gedaan naar mogelijke windenergielocaties in de Bommelerwaard. De locatie Lage Rooijen direct ten oosten van de A2 kwam hierbij als de beste locatie naar voren. In 2017 zijn Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust een samenwerking aangegaan om daar een kleinschalig burgerwindpark te realiseren.

Dit initiatief is samengebracht in een verzoek naar de gemeente Maasdriel voor planologische medewerking. Op 20 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Maasdriel hier goedkeuring op gegeven.

De gemeenteraad van Maasdriel heeft op 25 november 2020 besloten het bestemmingsplan voor ons burgerwindpark vast te stellen. Het college van B&W heeft daarop de Omgevingsvergunning afgegeven. Al eerder gaf de provincie Gelderland ons de natuurvergunning.

Er wordt nu samen met de gemeente en de omgeving gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het burgerwindpark.

Participatie van de omgeving

Het is de bedoeling dat juist de omgeving voordeel heeft van dit project. Daarom is de ontwikkeling van het burgerwindpark lokaal verankerd via Coöperatie Bommelerwaar.

Zo kunnen bewoners straks mede-eigenaar worden van ons kleinschalig burgerwindpark. In goed overleg met omwonenden en de gemeente Maasdriel willen we tot een passend voorstel komen over hoe we dit op een goede manier kunnen organiseren.

Hoe we invulling geven aan de verschillende vormen van participatie is uitgewerkt in een participatieplan. Dit participatieplan is op 9 juni 2020 beoordeeld door het college van B en W van Maasdriel.

In dit plan staat beschreven hoe er invulling wordt gegeven aan zowel procesparticipatie als aan sociale- en financiële participatie. Dit betekent dat de samenleving in Maasdriel (en de Bommelerwaard) op verschillende manieren in de gelegenheid wordt gesteld om profijt te hebben van het windpark.

Een aantal aandachtspunten wordt nog verder uitgewerkt. Zodra deze uitwerkingen gereed zijn, worden de afspraken uit het participatieplan vastgelegd in een participatieovereenkomst.

Op de site van het burgerwindpark lees je meer over de verschillende vormen van participatie en de actuele status.

Klankbordgroep
Als initiatiefnemers hebben wij een klankbordgroep opgericht die bestaat uit een doorsnede van belanghebbenden uit de omgeving en andere direct betrokkenen. Deze klankbordgroep vragen wij mee te denken en te adviseren.

De focus ligt op die zaken die binnen het huidige plan nader moeten worden ingevuld, zoals bijvoorbeeld het profijt voor de omgeving of de invulling van de financiële participatie.

Eerder hebben wij de direct omwonenden uitgenodigd voor de klankbordgroep middels deze brief. Op 3 juni 2020 heeft de eerste klankbordgroep bijeenkomst plaatsgevonden en er vinden regelmatig nieuwe bijeenkomsten plaats.

Natuurwerkgroep

Het is belangrijk om geen leefomgeving voor dieren kwijt te raken door de komst van de windmolens. Daarom zetten we ons ook in voor de natuur en de biodiversiteit in het plangebied. Bovendien is in de natuurvergunning van de provincie Gelderland vastgelegd dat wij 1.000 m2 leefgebied moeten creëren voor de wezel en de bunzing. In een speciale natuurwerkgroep onderzoeken wij hoe we dit zo goed mogelijk kunnen vormgeven.

Op de hoogte blijven?
Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het burgerwindpark? Schrijf je hier in voor de digitale nieuwsbrief! Op de website kun je bij de nieuwsberichten de eerder uitgekomen nieuwsbrieven teruglezen.

De drie windturbines zijn voorzien op een snelweglocatie aan de A2, nabij afrit Kerkdriel.

Provincie Gelderland steunt de rol van Coöperatie Bommelerwaar bij de ontwikkeling van Burgerwindpark A2 Lage Rooijen. Dat doen zij door ons deel van de ontwikkelkosten voor te financieren. Het gaat om ons deel van de externe kosten die we nu al maken in verband met het aanvragen van de ruimtelijke voorbereiding van het windpark, de projectleiding en de omgevingscommunicatie. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een geldlening met een looptijd van maximaal 5 jaar en een rente van 5%.

Zie voor meer informatie over de subsidieregeling: https://www.gelderland.nl/Subsidies/voorfinanciering-ontwikkelkosten-wind-of-zonnepark

Dank zij deze steun hopen wij onze ambitie te kunnen realiseren: ervoor zorgen dat tenminste 50% van het burgerwindpark in eigendom van inwoners van de Bommelerwaard komt. Daarmee houden we kapitaal, opbrengsten én zeggenschap zo veel mogelijk in ons gebied!

Bommelerwaar