Ja, ik wil bommelerwaar stroom.

Doe de postcode check:

CHECK!

Geld lenen aan de Coöperatie

We gaan energieprojecten realiseren in de Bommelerwaard.
Om te voorzien in eigen stroombehoefte.
Daarvoor moeten we investeren.
We doen dat vanuit onze energierekening.
We betalen banken vanuit de teruggave van energiebelasting.
Maar om het systeem aan te zetten, is toch eerst ook ‘eigen’ geld nodig.
Daarvoor vragen we leningen aan leden.

Leden-Leenregelement

1. Projectfinanciering. Coöperatie Bommelerwaar (hierna te noemen: “de Coöperatie”) kan ten behoeve
van haar financiering van projecten gelden ter leen ontvangen van haar leden.
2. Administratie. Een lid dat gelden aan de Coöperatie ter leen verstrekt wordt daarvoor in de boeken
van de Coöperatie gecrediteerd. Leningbewijzen worden niet uitgegeven.
3. Leenbedrag. Voor een lening geldt een minimumbedrag van € 250 en een maximumbedrag van
€ 30.000, tenzij de ledenvergadering tot een hoger bedrag besluit. Het bestuur kan voor hogere
bedragen ledenleningen aantrekken middels afzonderlijke overeenkomst.
4. Provinciale subsidie. Leden en niet-leden kunnen daarnaast, ter verkrijging van een Provinciale
subsidie binnen de regeling “Regels Ruimte voor Gelderland (art. 3.3): Subsidie op Hernieuwbare
Energieprojecten”, ook renteloos voor de minimale duur van 5 jaar een bedrag van € 50 lenen aan de
Coöperatie.
5. Toewijzing. Indien een oproep voor het aanbieden van leningen voor een (nieuw) (energie)project
wordt overtekend, worden aangeboden leenbedragen ontvangen met als toewijzingsregel: een zo
groot mogelijk aantal deelnemende leden. Leden die zich bereid tonen een groter bedrag bij te
dragen, hebben voorrang bij toewijzing zodra een volgend project wordt aangeboden, waarbij voorts
dezelfde toewijzingsregel geldt. Bij grote belangstelling kan het bestuur ook besluiten de termijn
voor aanbiedingen van leningen voortijdig te sluiten.
6. Rentedragend. Over de lening wordt in principe jaarlijks rente vergoed. Leningen worden
rentedragend vanaf de 1e van de maand volgende op die van ontvangst door de Coöperatie. De op
grond van in lid 9 bedoelde aflosbaar gestelde bedragen dragen rente tot en met de maand van de
algemene vergadering die tot aflossing heeft besloten.
7. Rentepercentage. De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur na afronding van
het boekjaar vast of rente op de leningen wordt uitgekeerd, alsmede de hoogte daarvan. In het geval
daarbij een minimum van 2% en een maximum van 5%. Over niet-opgeëiste leningen wordt eenzelfde
rente vergoed. Over opgezegde leningen (zie lid 14 van dit reglement) wordt rente vergoed tot en
met de vervaldatum.
8. Betaling rente. De rente over het afgelopen kalenderjaar wordt binnen 30 dagen na de datum van de
algemene ledenvergadering uitbetaald, dan wel bijgeschreven op de ledenrekening indien een lid
daartoe besluit.
9. Aflossing. Op voorstel van het bestuur kunnen leningen of gedeelten daarvan aflosbaar worden
gesteld. De algemene vergadering besluit op voorstel van het bestuur over het totaalbedrag van het
af te lossen bedrag in het dan lopende boekjaar.
10. Verdeling aflossing. Het bestuur besluit over de verdeling van het aflosbaar gestelde bedrag. Daarbij
wordt in aanmerking genomen de verschuldigde bedragen vanwege beëindiging lidmaatschap
evenals de door leden opgeëiste bedragen. Voorts wordt het restant willekeurig over het uitstaande bedrag verdeeld.
Bovendien kan het bestuur besluiten tot aflossing van een lening wanneer een lid
daarom verzoekt, en mits de liquiditeitspositie zich naar het oordeel van het bestuur dit toelaat.
11. Einde lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap kan het bestuur besluiten de lening geheel
of gedeeltelijk aflosbaar te stellen.
12. Verlenging. Van de door de Coöperatie aflosbaar te stellen bedragen wordt binnen 30 dagen na het
besluit van de algemene ledenvergadering kennis gegeven aan de leden. Leden kunnen het aflosbaar
gestelde bedrag wederom aan de Coöperatie lenen. Betaalbaarstelling van de aflosbaar gestelde
bedragen geschiedt uiterlijk 3 maanden na de datum van het desbetreffende besluit van de
ledenvergadering.
13. Achterstelling. Het bestuur is bevoegd de aan de leden verschuldigde bedragen achter te stellen bij
andere schulden in het waarschijnlijke geval dat dit voor de externe financiering van de Coöperatie
noodzakelijk zal blijken te zijn.
14. Looptijd. Leningen of het restant daarvan zijn na een looptijd van 10 jaar opeisbaar. Wordt een lening
in het jaar dat deze opeisbaar wordt niet opgeëist, dan geldt daarna voor deze lening een
opzegtermijn per het einde van het jaar volgend op de opzegging. Dit reglement is voor een
dergelijke lening van overeenkomstige toepassing.
15. Bankgegevens. Een lid dat een lening aan de Coöperatie heeft verstrekt is gehouden zijn adres en
een bankrekening op te geven, alsmede van wijzigingen daarin. Voor de gevolgen van de nalatigheid
van een lid ter zake kan de Coöperatie niet aansprakelijk worden gesteld. De bankrekening waaruit
een lening bij de Coöperatie wordt gestort geldt als tegenrekening, tenzij het lid een andere rekening
opgeeft. Op deze tegenrekening worden rentevergoedingen en aflossingen overgemaakt.
16. Bevestiging lening. Een lid dat een lening verstrekt aan de Coöperatie of een eerder verstrekte
lening verhoogt, ontvangt daarvan een door de penningmeester ondertekende bevestiging. Deze
bevestiging bevat onder meer Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Lidnummer, Bedrag van de
lening en de Datum van ontvangst.
17. Verrekening. De van een lid te vorderen bedragen – onder welke titel ook – kunnen worden
gecompenseerd met aan een lid verschuldigde bedragen uit rente en aflossing van leningen.
18. Geschillen. De penningmeester beslist over eventuele geschillen met betrekking tot de leningen van
leden. Beroep op het bestuur is mogelijk.
19. Toepasselijkheid. Het bestuur besluit over toepassing van dit reglement. Beroep op de
ledenvergadering is mogelijk.
20. Wijzigen. De algemene ledenvergadering kan dit reglement wijzigen op voorstel van het bestuur.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 15-05-2019

Neem bij vragen over het lenen van geld aan de Coöperatie contact op met het bestuur.Deze lening valt buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het is (altijd) verstandig om je door een financieel adviseur te laten bijstaan als je geld leent (in dit geval aan de Coöperatie).

Bommelerwaar